Výzva na predkladanie ponúk ukončená

Výzva na predkladanie ponúk ukončená

Výzva na predkladanie ponúk s predmetom zákazky „Prípravná podpora na animáciu Občianskeho združenia MAS Domaša, o.z.“ bola ukončená. Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky sú odborné činnosti a konzultácie so zainteresovanými stranami súvi-siace s vypracovaním stratégie miestneho rozvoja CLLD, v zmysle Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 - 2020, číslo výzvy: 4/PRV/2015 na Opatrenie 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenie: 19.1 – Prípravná podpora. Výsledkom poskytnutia služieb bude komplexne vypracovaný dokument stratégie CLLD v súlade so Systémom riadenia CL-LD (LEADER…Čítať viac
Spustená web stránka

Spustená web stránka

Dňa 6. 7. 2015 bola spustená web stránka Občianskeho združenia MAS Domaša, kde nájdete zatiaľ základné informácie o vzniku, fungovaní a cieľoch združenia.Čítať viac