Výzva na predkladanie ponúk ukončená

Výzva na predkladanie ponúk s predmetom zákazky „Prípravná podpora na animáciu Občianskeho združenia MAS Domaša, o.z.“ bola ukončená.

Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky sú odborné činnosti a konzultácie so zainteresovanými stranami súvi-siace s vypracovaním stratégie miestneho rozvoja CLLD, v zmysle Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020, číslo výzvy: 4/PRV/2015 na Opatrenie 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenie: 19.1 – Prípravná podpora. Výsledkom poskytnutia služieb bude komplexne vypracovaný dokument stratégie CLLD v súlade so Systémom riadenia CL-LD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020 vydaným Minister-stvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.