Žiadosť o podporu na animáciu územia

Dňa 28.07.2015 predložila naša miestna akčná skupina v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok žiadosť o podporu na animáciu územia. V rámci uvedenej žiadosti bolo hlavným cieľom zabezpečiť prípravu a budovanie miestnych, odborných a kvalitných kapacít na území miestnej akčnej skupiny v okrese Stropkov s dôrazom na zachovanie prírodného a kultúrno-historického rázu regiónu. Predmetom projektu je podpora partnerstva pre spracovanie stratégie CLLD, ktorá je základným predpokladom pre uchádzanie sa o pridelenie štatútu MAS. Podpora partnerstva spočíva v príprave a spracovaní odborných podkladov, návrhov a podnetov vrátane akcií, podujatí, stretnutí a konzultácií s aktívnymi subjektmi (verejného, súkromného a neziskového sektoru) za účelom prípravy stratégie CLLD. Program LEADER je veľkou výzvou a šancou budúcej ľudskej a inštitucionálnej solidarity pre rozvojové impulzy smerujúce k podpore sociálneho a hospodárskeho rozvoja, znižovaniu chudoby vo vidieckych oblastiach a zabezpečeniu udržateľného rozvoja. Výsledkom bude spracovaná stratégia CLLD zameraná na podporu tvorby pracovných miest a rozvoj inovácií s ohľadom na zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja regiónu.