Schválený NFP na projekt “Prípravná podpora na animáciu Miestnej akčnej skupiny MAS DOMAŠA, o.z.”

Názov projektu: PRÍPRAVNÁ PODPORA NA ANIMÁCIU MIESTNEJ AKČNEJ SKUPINY MAS DOMAŠA, o.z.
Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
Opatrenie: č. 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER
Podopatrenie: č. 19.1 – Prípravná podpora
Číslo výzvy: 4/PRV/2015
Kód projektu: 191PO040014
Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra http://www.apa.sk

Hlavný cieľ projektu: zabezpečiť prípravu a budovanie miestnych, odborných a kvalitných kapacít na území miestnej akčnej skupiny DOMAŠA, o.z. v okrese Stropkov pomocou prístupu LEADER za účelom skvalitnenia života obyvateľov na vidieku s dôrazom na zachovanie kultúrno-historického charakteru územia.

Predmetom projektu je podpora partnerstva pre spracovanie stratégie CLLD s cieľom uchádzania sa o pridelenie štatútu miestnej akčnej skupiny. Podpora spočíva v príprave a spracovaní odborných podkladov, návrhov a podnetov, akcií, podujatí, stretnutí a konzultácií s aktívnymi subjektami za účelom prípravy stratégie CLLD. V rámci zákazky „Prípravná podpora na animáciu Občianskeho združenia MAS DOMAŠA, o.z.“ budú poskytované služby externou spoločnosťou. Výsledkom bude spracovaná stratégia CLLD zameraná na podporu tvorby pracovných miest a rozvoj inovácií s ohľadom na zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja regiónu.

Trvanie projektu: 2015-2016

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 15 000,00 EUR.
Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 15 000,00 EUR.

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)
Európa investuje do vidieckych oblastí.