Schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Pôdohospodárska platobná agentúra schválila stratégiu miestneho rozvoja vedeného komunitou, udelila štatút miestnej akčnej skupiny a stanovila základnú finančnú alokáciu na implementáciu stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (z EŠIF a ŠR SR) a zároveň stanovila dotačnú výkonostnú alokáciu (z EŠIF a ŠR SR). Prečítajte si celé znenie Rozhodnutia o odvolaníČítať viac
Schválený NFP na projekt “Prípravná podpora na animáciu Miestnej akčnej skupiny MAS DOMAŠA, o.z.”

Schválený NFP na projekt “Prípravná podpora na animáciu Miestnej akčnej skupiny MAS DOMAŠA, o.z.”

Názov projektu: PRÍPRAVNÁ PODPORA NA ANIMÁCIU MIESTNEJ AKČNEJ SKUPINY MAS DOMAŠA, o.z. Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 Opatrenie: č. 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER Podopatrenie: č. 19.1 – Prípravná podpora Číslo výzvy: 4/PRV/2015 Kód projektu: 191PO040014 Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra http://www.apa.sk Hlavný cieľ projektu: zabezpečiť prípravu a budovanie miestnych, odborných a kvalitných kapacít na území miestnej akčnej skupiny DOMAŠA, o.z. v okrese Stropkov pomocou prístupu LEADER za účelom skvalitnenia života obyvateľov na vidieku s dôrazom na zachovanie kultúrno-historického charakteru územia. Predmetom projektu je podpora partnerstva…Čítať viac
Žiadosť o podporu na animáciu územia

Žiadosť o podporu na animáciu územia

Dňa 28.07.2015 predložila naša miestna akčná skupina v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok žiadosť o podporu na animáciu územia. V rámci uvedenej žiadosti bolo hlavným cieľom zabezpečiť prípravu a budovanie miestnych, odborných a kvalitných kapacít na území miestnej akčnej skupiny v okrese Stropkov s dôrazom na zachovanie prírodného a kultúrno-historického rázu regiónu. Predmetom projektu je podpora partnerstva pre spracovanie stratégie CLLD, ktorá je základným predpokladom pre uchádzanie sa o pridelenie štatútu MAS. Podpora partnerstva spočíva v príprave a spracovaní odborných podkladov, návrhov a podnetov vrátane akcií, podujatí, stretnutí a…Čítať viac
Výzva na predkladanie ponúk ukončená

Výzva na predkladanie ponúk ukončená

Výzva na predkladanie ponúk s predmetom zákazky „Prípravná podpora na animáciu Občianskeho združenia MAS Domaša, o.z.“ bola ukončená. Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky sú odborné činnosti a konzultácie so zainteresovanými stranami súvi-siace s vypracovaním stratégie miestneho rozvoja CLLD, v zmysle Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 - 2020, číslo výzvy: 4/PRV/2015 na Opatrenie 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenie: 19.1 – Prípravná podpora. Výsledkom poskytnutia služieb bude komplexne vypracovaný dokument stratégie CLLD v súlade so Systémom riadenia CL-LD (LEADER…Čítať viac
Spustená web stránka

Spustená web stránka

Dňa 6. 7. 2015 bola spustená web stránka Občianskeho združenia MAS Domaša, kde nájdete zatiaľ základné informácie o vzniku, fungovaní a cieľoch združenia.Čítať viac
Vznik občianskeho združenia

Vznik občianskeho združenia

Občianske združenie MAS Domaša vzniklo 18. 2. 2015 z iniciatívy podnikateľov z oblasti Domaše za účelom posilnenia ekonomického prostredia a využitia kultúrno-historického potenciálu regiónu. Občianske združenie bude tiež vytvárať predpoklady a podporovať inovatívne metódy pri procese rozvoja regiónu, usilovať sa o tvorbu nových pracovných miest a tak prispievať ku skvalitňovaniu života obyvateľov v danom území.Čítať viac