1. Poslaním MAS je iniciovať, vytvárať a v praxi presadzovať inovatívne metódy, postupy a stratégie v procese rozvoja regiónov a podporovať existujúce rozvojové procesy v regiónoch Slovenska.
 2. Cieľmi MAS sú:
  • MAS je občianske združenie založené za účelom vytvorenia a implementácie integrovanej stratégie obnovy a rozvoja vidieckeho územia MAS.
  • Cieľom MAS je podpora trvalo udržateľného rozvoja celého územia, predovšetkým však aktivít realizovaných v prospech obcí, neziskových organizácií, malých a stredných podnikateľov a iných subjektov a občanov pôsobiacich v danom území s ohľadom na ochranu prírody a krajiny. Je zamerané predovšetkým za zlepšenie kvality života v území MAS, posilnenie ekonomického prostredia a zhodnotenie kultúrneho a prírodného dedičstva.
 3. Za účelom dosiahnutia vytýčených cieľov bude MAS vykonávať hlavne nasledovné činnosti:
  • Príprava a organizovanie spoločných pracovných stretnutí miestnych fyzických a právnických osôb za účelom vypracovania integrovanej stratégie rozvoja územia a jej následnej implementácie.
  • Organizovanie vzdelávacích aktivít, odborných prednášok, tematických zájazdov, seminárov a workshopov podporujúcich naplnenie cieľov združenia.
  • Vydávanie propagačných a informačných materiálov.
  • Podpora spoločenských organizácií, občianskych a podnikateľských iniciatív smerujúcich k rozvoju a obnove vidieka.
  • Spolupráca s miestnou samosprávou a verejnou správou pri príprave a realizácii projektov obnovy a trvalo udržateľného rozvoja vidieka.
  • Podpora marginalizovaných skupín za účelom umiestnenia sa na trhu práce a zapájanie sa so činnosti MAS.
  • Vytváranie partnerstiev a aktívna spolupráca v rámci partnerstiev.
  • Ochrana prírodných a kultúrnych hodnôt územia MAS.
  • Podporovať efektívne a trvalo udržateľné využitie potenciálu územia MAS prispievajúce k skvalitňovaniu života na vidieku.
  • Propagovať rozvoj vidieka a vidieckych činnosti medzi obyvateľmi územia MAS
  • Rozvíjať spoluprácu pri obnove vidieka na národnej i medzinárodnej úrovni.
  • Získavať a využívať prostriedky na realizáciu miestnych projektov z domácich a zahraničných zdrojov.