* Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.
* Podlimitné zákazky
* Informácie o výsledkoch obstarávaní

Profil verejného obstarávateľa
V zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje občianske združenie na webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa
IČO: 42419573
DIČ: 2120088333
Bankové spojenie: SK62 5600 0000 0079 3979 4001

Kontakt
MAS DOMAŠA, o. z.
Matice Slovenskej 899/1
091 01 Stropkov

tel.: 0905 984 508
e-mail: masdomasa@masdomasa.sk
web: www.masdomasa.sk